Compendium voor de Leefomgeving

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Compendium voor de Leefomgeving brengt de actuele kwaliteit van het milieu, de natuur en de ruimte in Nederland in beeld in de vorm van indicatoren. Vanwege het grote aantal indicatoren en om het zoeken naar indicatoren te vereenvoudigen, zijn deze samengevoegd tot inhoudelijke onderwerpen.

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016 brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Deze tweede vervolgmeting geeft de situatie voor het jaar 2014, en beschrijft zoveel mogelijk ook de ontwikkeling sinds 2000.

Voor de drie hoofddoelen (concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbare en veilige omgeving) heeft het Rijk in de SVIR van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) 13 nationale belangen benoemd. Per nationaal belang zijn in deze monitor meerdere indicatoren opgenomen, aangevuld met een tiental  indicatoren van de Mobiliteitsbalans en de Nationale Mobiliteitsmonitor en voor het losgelaten beleid van de Nota Ruimte de indicatoren met betrekking tot bundeling en verdichting van verstedelijking, en woningbouw in Nationale Landschappen en Rijksbufferzones.

Verwijzing bron data

http://www.clo.nl/indicatoren/nl2134-nabijheid-wonen---werken?ond=20912

Wat wordt gemeten

Voor tal van indicatoren worden de ontwikkelingen in de tijd geschetst, bijvoorbeeld:

- nabijheid wonen en werken;

- aanbod openbaar vervoer, 2000-2016;

- bereikbaarheidsindicator: autobereikbaarheid, 2014;

- aanbod, gebruik en reistijdverlies weginfrastructuur, 2000-2015;

-etc.

Hoe wordt gemeten

Hoe ontwikkelen zich het gebruik en de kwaliteit van de ruimte? Hoe staat het met de luchtkwaliteit in Nederland? Hoe gaat het met de natuur? En hoe beleven we het landschap? Discussies over deze onderwerpen hebben baat bij feiten en cijfers. Cijfers die ons vertellen welke ruimtelijke ontwikkelingen er zijn. Cijfers die ons vertellen wat de milieukwaliteit is en welke veranderingen in de natuur optreden. Daarvoor is het Compendium voor de Leefomgeving. De informatie uit het Compendium wordt gebruikt in (overheids)publicaties, zoals de Balans van de Leefomgeving en diverse monitoring- en beleidsstudies.

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website die een zo compleet mogelijk beeld geeft van de actuele situatie van milieu, natuur en landschap, en van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. De publicatie omvat ongeveer 800 specifieke onderwerpen (indicatoren). Het Compendium voor de Leefomgeving komt voort uit het Milieu- en Natuurcompendium, de Monitor Nota Ruimte en de Ruimtemonitor. Het is een gezamenlijk product van het CBS, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR).

Vanwege het grote aantal indicatoren en om het zoeken naar indicatoren te vereenvoudigen, zijn deze samengevoegd tot inhoudelijke onderwerpen. De gebruiker kan zelf kiezen voor een thematische indeling in milieu, natuur of ruimte of een alfabetische indeling.

De cijfers en feiten worden gepresenteerd op zogenaamde indicatorpagina’s. Een indicatorpagina heeft een vast formaat: eerst de hoofdboodschap, dan een kaart, grafiek of tabel (de graadmeter) met een toelichting, de beleidsrelevantie en ten slotte referenties en relevante links. Via deze links worden dwarsverbanden gelegd naar gerelateerde informatie, zowel binnen als buiten het Compendium. Via trefwoorden zijn de indicatoren ondergebracht in een dertigtal milieu- natuur en ruimteonderwerpen. Deze onderwerpen hebben een zeer brede range: van afval tot klimaatverandering en van bereikbaarheid tot biodiversiteit.

Alle informatie is vrij beschikbaar voor eigen gebruik. Bij publicatie wordt verzocht om een bronvermelding te plaatsen.

Verwijzing bron data

[1]http://www.clo.nl/

http://www.clo.nl/search/site/gemeente